13.6.14

Лъэпкъ-гъэкIодым икъэштэн еплъыкIэ зэфэшъхьэфхэр щыIэх

Налшык деж муслъымэн 50-м шхэн щагъэтащ

ЗэхэгъэкIыныгъэхэр ирагъэкIуэкIыху яубыдахэр здаIыгъ езанэ  Налшык лъэхъуэщым ис муслъымэн тхущIым мыарэзыуэ шхэн щагъэтащ.

12.6.14

Мэкъуогъум и 13, 1861 - Адыгэ лъэпкъ зэфэс

Мэкъуогъум и 13-м 1861 илъэсым Шъачэ Адыгэ лъэпкъ зэфэс щыIагъ. Ащ Адыгэ хэгъэгур илъэс мин пчъагъэ хъугъоу шъхьэфитэу зэрэщытым ыкIи хэгъэгу гъэпсыкIэ Адыгэ хабзэм тетэу зэриIэм фэшъуащэу, дунаем тет хэгъэгухэр къыдезэкIонхэм фэгъэхьыгъэу джэпсалъэ щащтэгъагъ ыкIи зэфэшъхьэф хэгъэгухэм зафагъэзэгъагъ.