28.11.15

2014 илъэсым турист 325,000 фэдиз Адыгэ республикэм къэкIуагъэх


ПэшIорыгъэшъэу къызэралъы­та­гъэмкIэ, икIыгъэ илъэсым Адыгэ Республикэм зыщызгъэпсэфыгъэхэр нэбгырэ мин 325-рэ мэхъух, ар ыпэрэ илъэсым ипчъагъэхэм анахьыб. Илъэ­сыкIэ къихьагъум илъэхъан изакъоу зыгъэпсэфэкIо мини 100 фэдиз ти­къушъхьэхэм ащыIагъ. 

ЫпэкIэ зэрэщытыгъэм фэдэу нахь цIыфыбэ къыздикIыхэрэр къытпэблэгъэхэ Краснодар ыкIи Ставрополь крайхэмрэ Ростов хэкумрэ. Ау Урысыем ишъолъыр зэфэшъхьафхэм къарыкIыхэрэми ахэхъо. 

Къэралыгъом экономическэ къиныгъоу зэпичырэм емылъытыгъэу гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъом Адыгеим къакIощтыгъэхэр нахь зэтыриIэжагъэ­хэми, хэгъэгу кIоцI зекIонымкIэ Пра­вительствэм политикэу зэрихьэ­рэм ишIуагъэкIэ ыкIи зекIон фэIо-фашIэхэм ауасэхэр инэу къызэрэдамыгъэкIо­ягъэхэм ихьатыркIэ зыгъэпсэфакIохэм якъэкIон зэпагъэугъэп. Адыгэ Республикэм зекIонымкIэ ыкIи зыгъэпсэфыпIэ­хэмкIэ и Комитет ипресс-къулыкъу ма­къэ къызэригъэIурэмкIэ, чъэпыогъу мазэм ащэгъэ турхэм яшIуагъэкIэ кIы­мафэм зызыгъэпсэфы зышIоигъохэм якъэкIон зэпыугъэп. ИлъэсыкIэм тефэу къэкIуагъэр бэдэд. 

Аужырэ лъэхъаным турагентствэхэм зекIон лъэпкъ шъхьафхэр агъэфедэхэ зэрэхъугъэми ишIуагъэ къэкIуагъ. ХьакIэхэм яшIоигъоныгъэкIэ зэхэщакIо­хэм ахэр къушъхьэм зэрэхащэхэрэм фэшъхьафэу псыкъефэх щтыгъэхэр, къушъхьэ тIокIэ зэжъухэм Шъхьагуащэ ипсыхэр зэрэщыщтыгъэхэр, къушъхьэ шыгу дахэхэу осыр зытелъхэр къарагъэлъэгъунхэм фэхьазырых. Ащ нэ­мыкIэу IажэхэмкIэ, лыжэхэмкIэ къушъхьэтхыхэм укъячъэхын плъэкIыщт, лъэ­сэу е шыхэм уатесэу къушъхьэхэм къа­щыпкIухьашъущт. 

Адыгэ Макъ

No comments:

Post a Comment