25.11.15

Адыгэ Республикэм и Премьер-министр Мэфэхьаблэ щыIагъАдыгэ Республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат щэкIогъум и 1-м Мэфэхьаблэ щыIагъ. Ащ игъусагъэх министрэхэу Юрий Петровымрэ Валерий Картамышевымрэ, муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Мыекъопэ районым» иадминистрацие ипащэу Алексей Петрусенкэр, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, нэмыкIхэри.

Пащэхэм къапэгъокIыгъ Мэ­фэхьаблэ иадминистрацие ипащэу Хьасани Мухьамэд. Къуа­джэм непэ ищыIэкIэ-псэукIэ зыфэдэм, щыкIагъэу ыкIи гумэ­кIыгъоу иIэхэм пащэхэм защагъэгъозагъ, цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъунхэмкIэ амалэу щыIэхэр агъэнэфагъэх.

Непэрэ мафэм ехъулIэу къуаджэм нэбгырэ 200 фэдиз щэпсэу. ПсэупIэхэр ашIынхэм фэшI чIыгу Iахьи 186-рэ афагощыгъ, ахэм унэ 50 атыра­шIыхьагъ, цIыфхэри ащэпсэух. Унэ 20 джырэ уахътэм ашIы, 10-м апае фундаментхэр агъэ­чъыгъэх. Ахэм анэмыкIэу фаехэм тапэкIэ джыри чIыгу Iахь 800 фэдиз аратын амал щыI. Унэ 35-мэ гъэстыныпхъэ шхъуан­тIэр, псыр, электричествэр аращэлIагъ, 22-мэ псы закъор ары яIэр.

- Непэ пшъэрылъ шъхьаIэу щытыр цIыфхэм гъэстыныпхъэ шхъуантIэр ыкIи псыр аIэкIэгъэ­хьэгъэным епхыгъэ IофшIэнхэр лъыгъэкIотэгъэнхэр ары. А гумэ­кIыгъор ары псэупIэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ пэрыохъу хъурэр. Мэхьанэшхо зиIэ лъэныкъохэм ащыщ гъогухэм яшIыни. Апэрэу мы илъэсым къуаджэм иурамитIумэ асфальт атыралъхьагъ. Къихьащт илъэс­ми ар лъагъэкIотэщт, къанэхэрэм мыжъо атыратэкъощт, - къыIуагъ Шъхьэлэхъо А­скэр.

КъумпIыл Мурат къызэриIуа­гъэмкIэ, Мэфэхьаблэ гумэкIы­гъоу иIэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм пае «Къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэ ашIыныр» зыфиIорэ программэм хэхьанхэм мэхьа­нэшхо иI, ар гъэцэкIагъэ зы­хъукIэ инфраструктурэм епхы­гъэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэ хъунхэмкIэ амалышIухэр щыIэ­щтых. Джащ фэдэу чылэм хэхъоныгъэ ышIыным, ыпэкIэ лъыкIотэным, изытет нахьышIу шIыгъэным, нэмыкI лъэныкъо­хэми мы псэупIэм дэсхэри къы­хэлэжьэнхэ зэрэфаер АР-м и Премьер-министрэ къыхигъэщыгъ. ГущыIэм пае, къуаджэр къэзыгъэдэхэщт чъыг цIыкIухэр джырэ уахътэм бгъэтIысынхэ плъэкIыщт.

- Мыщ фэдэ дэкIыгъо зэхэтщэнэу зыкIитхъухьагъэр мы аужырэ уахътэм къуаджэм щыпсэурэ цIыфыбэхэм гумэ­кIыгъохэр яIэхэу къызэрэтэо­лIагъэхэр ары. Ащ къыхэкIыкIэ, специалист-отраслевикхэр сигъу­сэхэу Мэфэхьаблэ тыкъэкIо­нэу, мыщ щыхъурэр зэдгъэлъэ­гъунэу, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэнымкIэ амалэу щыIэхэм, хэкIыпIэхэм тяусэнэу итхъухьагъ. ЗэкIэмэ анахь шъхьаIэр инфраструктурэм игъэпсын ары, - къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

ЦIыфхэм къагъэнэфэгъэ гумэкIыгъохэр дэгъэзыжьыгъэн­хэм пае АР-м и Правительствэ и Тхьаматэ министерствэхэм, ведомствэхэм япащэхэм пшъэрылъхэр афишIыгъэх.

adygvoice.ru

No comments:

Post a Comment