4.8.14

Адыгэ къуаджэу Мардж-Султан цIыфхэр къэкIожьыхэу аублагъ


Сирием ит Адыгэ къуаджэу Мардж-Султан Дамсак пэгъунэгъэу Iус. КМ 15 фэдиз. Илъэсыщ ипэкIэ заор къызежьэм ащ Адыгэ 3000 дэсыгъагъэхэр дэкIыжьыгъагъэх. Нахьыбэр Дамаск кIуагъэх, зы купгорэхр Иордание, Тыркуе ыкIи Европэм кIуагъэх. Зы купи хэкум къэкIожьын алъэкIыгъ.

Мардж-Султан идэжьдэдэ къохьлъатэхэр къызыщытIысырэ чIыпIэ ин Iут. Ар хьыкумэтым идзэрэ ащ къыпэуцожьыхэрэмрэ щызэзэозэптых ыкIи ащ къыхэкIэу цIыфхэр къуаджэм дэкIыжьын фаеу хъугъэ. Къуаджэм цIыф 50 фэдиз неIэп къыдэнэгъагъэр. Ахэм анахьыбэр кIалэх. Ахэм къуаджэр къагъэгъунэу къыдэнэгъагъэх. Мы аужьырэ тхьэмафэхэм заор а лъэныкъом нахь макIэу хъугъэ  ыкIи цIыфхэр макIэ-макIэу къэкIожьыхэу аублагъ.

Къуаджэм дэс кIалэхэм интернетымкIэ мафэ къэс къуаджэм къыщыхъухэрэр къатхы ыкIи сурэтхэр къырагъауцо.

КъэIогъэн фае, Сирием зао къызэрежьэ ащ Адыгэ мин 15-рагъо ыкIыжьыгъ. Ахэм анахьыбэр Тыркуе ыкIи Иорданием ыхьагъэх. Адыгэ хэкум минитIум нахь макIэ къэкIожьынхэ алъэкIыгъ. Непэ хэкум укъихьэныр нахь къин хъугъэ. УкъэкIожьыным пае хэкум щыщгорэм укъыригъэблэгъэн фае. Ащ фэдэу хэкум укъызыригъэблэгъэщтыр макIэдэд.