22.7.14

Къэгъэзэжьын Iофым дэлажьэрэ Дунае Адыгэ хэсэ зэхащагъ

Бэдзэогъу мазэм, 2014 илъэсым, ихэку къэзыгъэзэжьыхэрэм адэIэпыIэрэ дунае Адыгэ хасэ официалнэу мэлажьэу ыублагъ. Хасэм цIэу фашIыгъэр "Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэ". Ар Канада хэгъээгум официалнэу щатхыгъ. Дунае хасэм игупчъэ къалэу Уатерло дэт.
Апэрэ илъэсым хасэр игъэлэжьэщт хасэм игъэцэкIакIо куп хэт нэбгри 10-м. Ахэр хэгъэгъэгу 7 щыщых ыкIи ахэм къехъоу ахэт Къэбэртае-Бэлкъар республикэ, Адыгэ республикэ. АтIуанэрэ илъэсым хасэм зэфэс иIэщт.

Хасэм игъэцэкIакIо куп хэтхэр:
СташIу Сокъар-Ирфан, гъэцэкIакIо купым итхьэмат, Канада.
Дэхъкъан Амер, Канада.
Барысбай Нур, Америкэ.
Къат Диб, Къэбэртае-Бэлкъар, Урысие.
Бгъанэ Алый, Адыгэ республикэ, Урысие (Израил).
Быштэ Аслъан, Къэбэртае-Бэлкъар, Урысие.
Абдзах Тина, Шведие.
Бакир Нарт, Арап имират.
Хьаджбыекъо Яхье, Иордание (Сирие).
Хьахъу Нарт, Тыркуе.

Мы дунае хасэм иустав зэритымкIэ хасэм пшъэрылъ шъхьэIэу иIэр хэкум къэзыгъэзэжьыхэрэм адэIэпыIэныр ары. Хасэр политикэ Iофым хэлэжьэщтэп.

ГъэцэкIакIо купым хэтэу Къэт Диб къызэрэтиIуагъэмкIэ хасэм Адыгэ пстэури къыхэхьэнхэ фитых. Хасэм Iоф шъхьэIэу иIэр хэкум къэзыгъэзэжьыхэрэм адэIэпыныр ары ыкIи ар политикэ Iофым зэрэхэмылэжьыщтыр Къат Диб къычIигъэтхъыгъ. 

Хасэм исайт мары:  http://circassianrepatriation.com/