20.5.14

Краснодар къыщыхъугъэм пае Израил щыпсэурэ Адыгэхэм мырэзэныгъэ зэхахьэ къырагъэкIокIыгъ

Адыгэ республикэм щыщ Адыгэ кIалэу Iэшъынэ Темур Урыс фащистхэм зэраукIыгъэм къыхэкIэу Израил щыпсэурэ Адыгэ ныбжьыкIэхэм яегъэжьэкIэ жъоныгъуакIэм и I9-м  Израил ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама  мырэзэныгъэ-зэхахьэ щыкIуагъ. Ар къуаджэм дэт музием ипашъхьэ къыщекIокIыгъ.

Мырэзэныгъэ-зэхахьэм хэлэжьагъэхэм анэхьыбэр ныбжьыкIэх, нэбг 100 ехъущтгъэ. Ахэм  Iэшъынэ Темур зыукIыгъэхэм пшъэдэкIыжь зэрахьын фаем зэрэкIэдаохэрэр тхьапэ инэу аIыгъэхэм атетхэгъагъ. Зэхахьэм къыщыгущыIагъэхэм Адыгэ лъэпкъыр зэрэзыр ыкIи Израил щыпсэурэ Адыгэхэр Адыгэ хэкум зэрэкъотхэр къыхагъэщыгъ. 

КъэIогъэн фае, мы аужьырэ илъэсхэм Израил щыпсэурэ Адыгэ ныбжьыкIэхэр лъэпкъ Iофхэм, бзэм, хабзэм ыкIи хэкум нахь чанэу дэлажьэхэу аублагъ. БлэкIыгъэ тхьэмафэм ныбжьыкIэ 50 фэдиз хъухэу Израил ит къалэу Тел-Авив шъыгъо-зэхахьэ къыщырагъэкIокIыгъагъ. Ащ нэмыкIэу Кфар-Кама ихасэрэ Рихьанием ихасэрэ ныбжьыкIэхэр аригъусэхэу Израил ипарламент кIохи Адыгэ лъэпкъым къырикIуагъэр, лъэпкъ гъэкIодэу щыIагъэр зитхагъэ тхылъхэр депутатхэм аратыгъ.


No comments:

Post a Comment