6.4.14

Хэт Тэ

ТIуапсэ Пресс пшъэрылъ шъхьэIэу иIэр АдыгабзэкIэ Адыгэ лъэпкъым ыкIи ар къэзыуцохьырэ дунаем ехьылIагъэ пстэуми дэлэжьэныр ары. Ащ Хэкум ыкIи хэхэсым ащыщ Адыгэ кIалэ куп зэхэтхэу Iоф дашIэ.

УпчIэхэр е нэмыкIгорэхэр мыщ къэжъугъэхьын шъулъэкIыщт.
adygtours@gmail.com